Om BIGGER VISION

BIGGER VISION ejes og drives af Anne Sophie Hensgen.

Navnet BIGGER VISION kommer af, at jeg har en større vision. Jeg ønsker at hjælpe virksomheder til at vækste og øge produktiviteten SAMTIDIG med at medarbejdere har høj trivsel.

Konkret gør jeg det ved at hjælpe personaleledere med på en systematisk og gennemsigtig måde at stille “fuldt hold”. Hver dag.

Dokumentation for fald i sygefravær

Jeg ved, hvor skoen trykker og kan spare din virksomhed for tid og ressourcer ved at ”ramme inden for skiven” i første forsøg med jeres ønske om at forebygge sygefravær. Jeg har dokumentation for hvad der giver fald i sygefravær. I mere end 3 år var jeg omdrejningspunktet for Region Syddanmarks fald i sygefravær fra 4,7% til 4,2% over en toårig periode. Nedgangen i sygefraværet på “blot” 0,5 procentpoint betød ekstra produktivitet af lønkronerne på 85 mio. kroner! 

Denne værdi var Region Syddanmark gået glip af, hvis sygefraværet havde været uændret. Dertil kommer sparede udgifter til sygedagpenge og vikarer! Så jeg har på tætteste hold se, hvor stor effekt selv “mindre” fald i sygefraværet giver. Den viden bruger jeg hver dag i samarbejdet med BIGGER VISIONs kunder.

Projektleder med sans for udvikling og resultater

Jeg har 17 års erfaring som projektleder og med ledersparring, coaching, tilrettelægge og gennemføre undervisning og processer, så deltagerne straks kan bruge det lærte i en travl hverdag.

Derudover har jeg haft ansvar for en hav af udviklingsprocesser, strategiske projekter og har udviklet en masse “værktøjer”.  Altid enkelt og intuitivt. Bl.a. så personaleledere og medarbejdere hjælpes til systematisk at forebygge stress og sygefravær og fremme trivsel.

Jeg er optaget af, at finde løsninger, der virker i en travl hverdag. Derfor har jeg blik for alle niveauer med at lede, udvikle og implementere strategiske projekter og indsatser. Fra start til slut. Alle step fra strategiudvikling til taktiske manøvrer over konkret udvikling af planer og værktøjer. Altid med blik for, hvordan proces og slutresultater bliver hensigtsmæssige, levedygtige og relevante for de involverede.

Bred viden og stor erfaring

Min kommunikationsbaggrund er suppleret med internationale udviklingsstudier og en international coaching-uddannelse. Den erhvervsmæssige erfaring er hentet fra otte år som managementkonsulent i et privat konsulenthus og en tilsvarende periode i store offentlige virksomheder. Den arbejdsmæssige røde tråd er at skabe forretningsmæssig udvikling og vækst samtidig med at medarbejderne trives og har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Læse mere om Anne Sophie Hensgen på Linkedin – og link gerne med mig!

På BIGGER VISIONs Facebook-side kan du løbende få inspiration og følge med i nyheder.

BIGGER VISION har blandt andet løst opgaver for

biggervision-reference-fjordline
biggervision-reference-ministeriet-for-boern-unge-undervisning-og-ligestilling
biggervision-reference-region-syddanmark
biggervision-reference-region-midtjylland
biggervision-reference-soroe-kommune
biggervision-reference-syddansk-erhvervsskole
biggervision-reference-esbjerg-kommune
biggervision-reference-atp
biggervision-reference-esbjerg-sygehus.lillebaelt
biggervision-reference-schur
biggervision-reference-psykiatrien-i-region-syddanmark
biggervision-reference-design-skolen-kolding
biggervision-reference-tandlaege-kaede-godt-smil
biggervision-reference-sydvestjysk-syge
biggervision-reference-vikon

Hvad siger kunderne

Helle Lindkvist, Kvalitetschef, Hospitalsenheden Horsens, Region Midtjylland

“På Hospitalsenheden Horsens har vi haft stor glæde af Anne Sophies sparring og rådgivning i forbindelse med opstart af et større tværgående organisatorisk projekt.

Anne Sophie har ydet yderst kompetent sparring til en klinisk projektleder, således at man med kombinationen opnår det bedste fra begge verdener; Indsigt i projekt og procesledelse og indsigt i den kliniske hverdag.”

 

Ulla Skov Jørgensen, ledende overlæge og Lene Granhøj, oversygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

”Børne- og Ungdomspsykiatri Odense fået gennemført en forundersøgelse om sygefravær og der er kommet mange perspektiver frem og fået input til, hvordan vi bedre kan arbejde med 1-5-15 modellen. Afdelingen har været inde i en god udvikling, siden vi er startet på samarbejdet.

Ordet ”retfærdighed” er vigtigt for ledere og medarbejderne, og der er i personalegruppen kommet en accept af, at der er rammer og vilkår, som vi skal leve med og så finde hensigtsmæssige løsninger indenfor rammerne. Vi oplever, at vi med rapporten om sygefravær har fået god ledelsesmæssig støtte i arbejdet med MTU. MTU-opfølgningen skrider positivt frem og vi bruger IGLO-modellen. IGLO-modellen som den præsenteres i rapporten om sygefravær er god til at få italesat, at det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at forebygge sygefravær samt skabe god trivsel.

Skriftligheden i rapporten om sygefravær har været hjælpsom. Det har været rigtig godt at blive konkret om, hvor vi er udfordret. Anbefalingerne gør, at vi ved, hvad vi konkret kan gøre for atarbejde mere systematisk med at forebygge sygefravær, her har Anne Sophie Hensgen været en god sparringspartner.”

Mona Michaelsen, Tandlæge og klinikejer / Stefan Patti, Area manager, Godt Smil Horsens:

”BIGGER VISION har ydet konsulenthjælp hos os ved gennemførelse af Projekt MASA (”Mere At Smile Af”).

Formålet med projektet var at sætte fokus på klinikassistenternes arbejdsgange med henblik på bedre samarbejde samt at arbejde med systematisk nedbringelse af sygefraværet på klinikken.

Vi står nu en måned efter projektets afslutning. Det har været et spændende projekt, og vi har lært meget i processen. Det har bidraget positivt til stemningen på klinikken, og vi har alle fået noget nyt benzin på motoren. Vi har som klinik stadig meget at arbejde videre med, men som resultat af Projekt MASA har vi taget nogle vigtige spadestik. Vi har allerede nu fået mere struktur på vores møder, klinikassistenterne har fået øget overblik over egne arbejdsopgaver og byder aktivt ind med forslag til løsning på daglige udfordringer.

Sidst men ikke mindst har vi fået værktøjer til, hvordan vi kan arbejde systematisk med nedbringelse af sygefraværet og dermed øge trivslen endnu mere.”

Erik Jensen, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling OdenseRegion Syddanmark:

”Selvom vi på papiret gjorde alle de rigtige ting, så havde vores afdeling over lang tid et alt for højt sygefravær. Derfor besluttede vi i afdelingsledelsen, at sygefraværet skulle have yderligere ledelsesmæssig bevågenhed og opbakning, og indgik i et samarbejde med Anne Sophie Hensgen fra BIGGER VISION om det.

 Anne Sophie gennemførte en analyse af vores nuværende ”sygefraværssituation”. Her kastede hun lys på de faktuelle konsekvenser af sygefraværet og hvordan vores kultur og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere spiller ind på de ansattes fremmøde. Mange ting kom ud i det åbne. Heldigvis var der rigtig meget, vi allerede gjorde godt. Men der var også plads til forbedringer. Ikke alt var rart at høre som chef, men man kan nu engang bedre handle på det, man kender til. I analysen var også en række forslag til, hvordan vi konkret kan blive endnu mere systematik med at forebygge sygefravær.  

Med analysen har ledelse og medarbejdere fået et fælles billede af situationen lige nu. Det har givet os et fælles sprog og afsæt for at beslutte, hvilke initiativer vi vil prioritere. Anne Sophie har været en sikker facilitator af drøftelser på leder- og LMU-seminarer, og hun har været rigtig god til at få os til at snakke sammen. Også om de svære og konfliktfyldte ting om blandt andet kulturen og opgør med hævdvundne rettigheder. Jeg synes, vi har fået sat sygefravær, trivsel og fremmøde på dagsordenen på en god måde.

Vores ledelsesmæssige beslutning om at styrke dialog om sygefravær og trivsel har allerede haft en positiv effekt. De seneste 6 måneder har vores sygefravær været meget lavere end sidste års sygefravær, og vi er nu den psykiatriske afdeling med sengeafsnit, der har det laveste sygefravær i vores region. Det er vi naturligvis meget glad for, da det betyder, at vi endnu bedre kan yde god kvalitet i behandling af vores patienter. Som en ekstra gevinst har jeg skåret 500.000 kr. af vores vikar-budget for det kommende år, fordi sygefraværet er faldet så meget”

Kirsten Christensen, Oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling AabenraaRegion Syddanmark

”Ledelse ved psykiatrisk Afdeling Aabenraa har bedt Anne Sophie Hensgen gennemføre en forundersøgelse om sygefravær. Gennem den har vi fået et godt indblik hvilke økonomiske konsekvenser et højt sygefravær har for vores afdeling. Ligeledes har det været godt at få præciseret hvor mange af hver faggruppe der hver dag var syge. Det giver en forståelse for, hvordan et højt sygefravær påvirker arbejdsmiljøet i et afsnit.

Det har også været godt for os at få et trio-samarbejde i gang. Det har vi fået hjælp til ved at få forundersøgelsen præsenteret som afsæt for drøftelse i det lokale samarbejdsudvalg, hvor ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Vi har derved fået et fælles billede af, hvordan vi fremadrettet kan forebygge fremtidigt høj sygefravær og derved fremme trivsel”  

Tom Vandsted, afdelingsleder, Vikon

“Jeg bruger jævnligt Anne Sophie Hensgen til coaching.

Hun er imponerende god, fordi hun både er konfronterende og nærværende og ambitiøs på mine vegne. Jeg føler mig fuldt forstået og kommer virkelig på arbejde, når jeg er hos hende. Hun får mig til at se ting, jeg ikke selv har fået øje på og jeg får værktøjerne til at gøre noget ved det – hver gang jeg går derfra, er jeg lettet med en større forståelse og har fået handlinger, jeg kan føre ud i livet.

Jeg oplever, jeg bliver klarere på, hvad jeg vil, jeg kommunikerer mere tydeligt og jeg føler mig både mere i balance og med mere personlig power! Og jeg fortsætter hos Anne Sophie.”

Georg Juelsgaard, Arbejdsmiljøleder og værkfører, Schur Pack Denmark A/S:

”Anne Sophie har gennemført et efteruddannelsesforløb hos os for ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter om sygefravær, fremmøde og trivsel.

Formålet var at give os viden om sygefravær og trivsel og at sikre, at vi fik fælles fodslag i AMO-gruppen, så vi kan kommunikere ensartet over for resten af virksomheden. Det var et godt kursus, hvor vi nåede det formål. Anne Sophie var god til at få os med. Der var en fin dialog, hvor vi fik snakket frit for leveren om, hvordan vi i dag arbejder med sygefravær.

På tværs af AMO nåede vi helt ind til hinanden og snakkede åbent om det, vi oplever i hverdagen. Vi fik blandt andet snakket om vores kultur, og at vi kan blive mere ensartede i måden, vi håndterer sygefravær på uanset hvilken afdeling det drejer sig om. Samtidig blev det klart, at vi kan få endnu mere effekt af de gode trivsels- og sygefraværstiltag vi allerede i dag bruger ved at fokusere ekstra på forebyggelse af sygefravær og formidling til medarbejderne. 

Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger fra deltagerne, der syntes det var et godt kursus.” 

Karsten B. Vester, relationsskaber, RelationsNetværket:

”I RelationsNetværket havde vi inviteret Anne Sophie Hensgen fra BIGGER VISION til at holde oplæg for vores netværksgruppen: Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen. Gruppen består af private og offentlige virksomheder. Under overskriften ”Ned med sygefraværet – op med forretningen” delte Anne Sophie ud af sine mange erfaringer om, hvordan man systematisk kan nedbringe sit fravær.

Deltagerne fik alle ny viden og gode erfaringer som du umiddelbart kan gå hjem og implementere i deres virksomheder. Vi kan kun anbefale, at man tager kontakt til BIGGER VISION, hvis man gerne vil arbejde med sit sygefravær i virksomheden. ”

Camilla Høholt Smith, direktør i work-live-stay Southern Denmark:

“I forbindelse med mit job som seniorkonsulent og virksomhedsansvarlig i Cabi har jeg haft fornøjelsen at samarbejde med Anne Sophie Hensgen siden 2012. Jeg oplever Anne Sophie som en dedikeret og troværdig samarbejdspartner, der har modet til at sætte sig selv i spil, og i en ordentlig og forretningsorienteret dialog skabe de løsninger, der kan give den ønskede effekt. 

Anne Sophie er struktureret, metodisk og evner at se en proces fra start til slut. Og igennem sin målrettede og effektive tilgang få sat de processer i gang, der skal iværksættes for at få fat i de konkrete løsninger, der vil skabe en positiv forandring for hele virksomheden. Mennesker betyder noget for Anne Sophie. Hvilket giver sig udtryk i en helhjertet nysgerrighed og vilje til at sætte mennesker først og sidst i løsningen på en yderst professionel måde. 

Jeg kan derfor kun give Anne Sophie og BIGGER VISION mine bedste anbefalinger hvis du er optaget af sund ledelse i en virksomhed hvor højt nærvær skal give en sundere virksomhed”. 

Rikke Lykke Ravn, sekretariatschef, Designskolen Kolding:

”Sekretariatet på Designskolen Kolding indgik aftale med BIGGER VISION om afvikling af et eftermiddagskursus i spørgeteknik. Formålet var et ønske om at klæde medarbejderne bedre på til mødet med studerende i forbindelse med studievejledningen. 

Både forberedelse og afvikling af kurset blev tilrettelagt med højt fokus på vores hverdag og konkrete udfordringer. Det gjorde eksempler og cases nærværende for deltagerne. Derudover var der god tid til øvelse, hvilket var med til at spørgeteknikker kom mere ind under huden. Alt i alt var det en rigtig god oplevelser, og vi fik inspiration med hjem til både hvad vi skal spørge om, og hvad vi ikke skal”. 

Helga Stürup, HR-konsulent, Sydvestjysk Sygehus:

”Jeg har nydt din professionelle og afbalancerede tilgang til arbejdet, som jeg har stor respekt for og sætter stor pris på. Vi var ikke nået så langt, som vi er, uden din store indsats, støtte og hjælp. Du er for mig at se en fantastisk igangsætter og inspirator, og jeg tror på, at du vil kunne bidrage med noget meget værdifuldt, uanset hvor du vil få opgaver”.

Peter Schøning, afdelingsleder, Socialdrift, Region Syddanmark:

”Anne Sophie Hensgen koordinerede Region Syddanmarks kundetilfredshedsundersøgelse af regionens otte sociale centre på en meget tilfredsstillende måde.  Anne Sophie leverede hele vejen igennem det aftalte, hun tænkte ”med” og afstemte løbende forventninger til undersøgelsen og vores indbyrdes samarbejdet. 

Det gav en stor tryghed at opleve, at kundetilfredshedsundersøgelsen blev gennemført og afleveret til os til tiden og var af god kvalitet. Anne Sophie er hurtig og professionel”.

Annette Lunde Stougaard, chefkonsulent i Region Syddanmark:

”Anne Sophie har evnerne, energien og personligheden til at få ting til at ske. Med sin empati, professionalisme og ihærdighed skaber hun respekt og tillid omkring sig. Anne Sophie får ting gjort – og gør det godt!” (Annette er tidligere afdelingsleder for Anne Sophie)

Ida Lund, konsulentkollega og samarbejdspartner:

”Anne Sophie Hensgen er endog særdeles vidende om faktorer af betydning for nedbringelse og håndtering af sygefravær, og samtidig arbejder Anne Sophie med stor ordentlighed og høj grad af personlig integritet”.

Mia Aasborg, HR-konsulent, Psykiatrien, Region Syddanmark:

“Igennem mit samarbejde med Anne Sophie er jeg blevet inspireret af hendes engagement og professionalisme, der i den grad skaber motivation. Med sin oprigtighed formår hun at skabe gode relationer, motivere til handling for derigennem at skabe resultater. Jeg vil til hver en tid se det som et privilegium at arbejde sammen med Anne Sophie”.

Lise Rasmussen, økonom, Region Syddanmark:

”Jeg synes, at du arbejder meget struktureret og systematisk. Man kan trygt regne med, at du nok skal få styr på tingene. Desuden synes jeg, at du har en positiv tilgang til tilværelsen og altid er fuld af energi”.

Gitte R. Sørensen, specialkonsulent, Region Syddanmark:

”Der har altid været fremdrift, når man har haft dig på banen – tak for godt samarbejde både med rekrutteringssystem og sygefraværsprojekt”.

Karina Kongensgaard, HR-konsulent, HR-Rekruttering, Region Syddanmark:

”Anne Sophie er en meget engageret og engagerende kollega som formår at få alle med. Hun er enormt ambitiøs og arbejdsom – på en dejlig ligetil og professionel måde. Hun går efter målet og på harmonisk vis, når hun de ønskede resultater”.

S.P., Jordemoder:

”Det har uden sammenligning været en oplevelse for livet. 10 sessioner i coachingsamtale med Anne Sophie har rykket mere ved mig, end noget andet har gjort før. Det har været en rejse ind i mig selv, hvor jeg i stedet for altid at være kontrollerende og rationelt tænkende fandt tilliden til at lytte til mit hjerte og grave dybere efter grunden for mine valg, reaktioner, ønsker for livet, mine begrænsninger m.m. Stille og roligt fik Anne Sophie mig til at finde ro og tillid til mine egne ønsker, følelser og tanker for fremtiden.

For hver uge blev der sat nye mål, dykket dybere ind i mig selv, og stille og roligt blev det mere og mere tydeligt, hvorfor jeg reagerede på en bestemt måde ved at trække mig og have svært ved at sige fra. Jeg fandt samtidigt ud af, hvor meget mine undskyldninger begrænsede mig i hverdagen, og jeg fik sat mere struktur på. Desuden blev det mig klart, at hvis jeg ønskede forandring, var det kun mig selv, der kunne starte denne proces. Det har givet en indre ro, balance og ikke mindst glæde. Det har været en sjov, spændende, til tider udfordrende proces, men vigtigst af alt en proces, hvor jeg fulgte mit hjerte. Skyggecoaching er uden tvivl et fantastisk redskab til at lære sig selv at kende og blive sin egen bedste ven”

S.L., ingeniør:

”Jeg har været glad for vores coaching sessioner – det har været lærerigt! Det har været spændende og har givet mig lyst til at arbejde videre med personlig udvikling. De forskellige temaer, vi har arbejdet med, har alle på hver deres måde peget på noget, som jeg selv kan arbejde videre med. Jeg er bl.a. blevet bedre til at lytte til mig selv (min indre sjæl/visdom), og jeg har fået mod til at tro på min intuition. Selve metoden med at opstille vision, mål og actionsteps, som SKAL udføres (der skal handling bag ordene), kan desuden bruges i mange andre sammenhænge”.

T.W., HR-, event- og kommunikationschef:

“Det har været en givende rejse, hvor refleksion og handling har fungeret som en driver for mig. En lang række energidrænende og energiopbyggende skyggesider har Anne Sophie hjulpet med at afdække, så bevidstheden om, hvad der fører mig mod min vision, er styrket. Din skarpe iagttagelsesevne og empatiske indleven førte mig, skridt for skridt, i retning mod mit mål – et meningsfyldt og glædesfyldt arbejds- og familieliv. Tak for et forløb, hvor dine kompetencer som coach har givet mig indsigt og udsigt.”

Interview i TV2 Lorry:

“Anne Sophie Hensgen fortæller om Region Syddanmarks tilgang for at nedbringe sygefraværet ved systematisk at forebygge sygefravær med en “1-5-15-model” og klæde lederne på til at gennemføre sygefraværssamtaler. I panelet er Bolette Christensen, Børnefonden, Palle Nielsen, Formand, SOSU, FOA og Bjarne Høpner, Formand, 3F København.

Klik på billedet (6.20 minutter inde i programmet)